Education

Name Duration School Name Degree
PEI-TING CHOU 2009.09 ~ 2014.06 University of California, Davis Ph.D.
PEI-TING CHOU 2007.09 ~ 2008.12 Columbia University MA
PEI-TING CHOU 2003.09 ~ 2007.06 National Chengchi University BA
YING-CHAO HUNG 1997.09 ~ 2002.08 University of Michigan Ph.D.
YU-TING CHENG ~ 1996.06
YING-CHAO HUNG 1993.09 ~ 1995.06 National Chengchi University M.B.A
YING-CHAO HUNG 1988.09 ~ 1993.06 National Taiwan University B.S.
JENG-TUNG CHIANG ~ 1990.06
CHAO-PING TING ~ 1987.06
WEN-CHI TSAI